Fin. Docentenbijeenkomst voor SSLMIT (Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori)

Status van je aanvraag: In afwachting van goedkeuring

Je aanvraag

Informatie over de aanvrager
Voor welk type organisatie wilt u de financiering aanvragen?: Docentenplatform
Naam organisatie: SSLMIT (Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori)
Straat & huisnummer en eventueel postbus: via Filzi 14
Postcode: 34132
Plaats: Trieste
Land: Italië
Naam aanvrager: Dolores Ross
E-mailadres aanvrager: dross@units.it
Informatie over de bijeenkomst en over de aanvraag
Naam activiteit: Zestiende docentenbijeenkomst van het MediterraNed-platform. Titel: “Terug naar de toekomst. De mediterrane neerlandistiek treedt buiten haar oevers”
Op welke data en in welke plaats zal de docentenbijeenkomst plaatsvinden? 19-21 mei 2022 Trieste
Beschrijf hier a.u.b. de activiteit en de doelstelling van de docentenbijeenkomst: Doelstelling
Dertig jaar geleden (1992) is in Trieste de eerste bijeenkomst van “docenten in de neerlandistiek in Zuid-Europa” gehouden. Destijds werd een solide basis gelegd voor wat wij in die dertig jaar zijn geworden: een platform van docenten neerlandistiek in het hele Middellandse Zeegebied. Tegen deze achtergrond zoekt Trieste 2022 naar nieuwe perspectieven en nieuwe mogelijkheden om de activiteiten van onze afdelingen te versterken, activiteiten die door de snel voortschrijdende digitalisering al stevig zijn aangezwengeld.
Activiteit
De focus zal liggen op wat wij zijn, waar wij naartoe willen en hoe wij onze vaardigheden het best kunnen benutten. Met dit voor ogen reiken wij drie aandachtspunten aan voor de bijeenkomst:

1. De rol van de mediterrane neerlandici als culturele bemiddelaars op diverse niveaus
2. Beleidsvorming om meer empowerment te verkrijgen van de neerlandistiek binnen onze opleidingsinstituten
3. Valorisatie van het menselijk kapitaal, met een accent op de jongere generatie

De thema’s die aan bod zullen komen:

- De literaire vertaler als bemiddelaar (ten opzichte van andere actoren als uitgevers, letterenfondsen, literaire agenten, schrijvers en journalisten);
- De neerlandici als versnellers van culturele activiteiten en als bemiddelaars ten opzichte van diverse andere actoren, zoals de Taalunie, diplomatieke vertegenwoordigingen, uitgevers, letterenfondsen, schrijvers, journalisten;
- Het imago van de Lage Landen zoals dat wordt weergegeven in onze respectievelijke landen;
- Innovatieve didactiek van het Nederlands;
- Fondsenwerving, illustratie van goede praktijken en de rol van de Taalunie: wat is zij voor ons en wat betekenen wij voor de Taalunie?
- Onze alumni: wat doen ze of hebben ze gedaan met hun opleiding als neerlandici?
- De studenten als menselijk kapitaal: hoe kunnen zij meer betrokken worden bij de activiteiten van onze vakgroepen?

Het voornaamste accent zal komen te liggen op praktische aspecten en beleidsvorming. Daarom verwelkomen wij naast de gebruikelijke wetenschappelijke lezingen ook praktische bijdragen en panels. Dit is een kleine accentverschuiving die aanvankelijk niet voorzien was. Het gevolg zal zijn dat we misschien niet kunnen zorgen voor publicatie van de wetenschappelijke bijdragen, terwijl wij wel streven naar een beleidsrapport waarin beleid en praktijk centraal komen te staan.
Geef hier a.u.b. in grote lijnen het programma weer: TRIESTE 2022 – DAGINDELING / PROGRAMMA
DONDERDAG 19 mei 2022.
9.00 – 10.30/10.15 Officiële opening
10.15/10.30 – 11.00 Koffiepauze
11.00 – 11.15 Doelstellingen van de bijeenkomst en agenda
11.15 – 12.00 Keynote 1 – Marc van Oostendorp (Radboud Universiteit)
12.00 – 13.00 Rondetafel 1 (wetenschappelijk)
13.00 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.15 Keynote 2 – Luc van Doorslaer (KU Leuven / Universiteit van Tartu)
15.15 – 16.00 Keynote 3 – Ilse Feinauer (Stellenbosch universiteit)
16.00 – 17.30 Paneldiscussie met Rachida Lamrabet en Claudia di Palermo.
19.00 - 20.00 avondprogramma: Publiekspresentatie Rachida Lamrabet met Franco Paris
en Claudia di Palermo. Interviewer: Alessandro Mezzena-Lona

VRIjDAG 20 mei 2022
9.00 – 10.30 Panel over beleid (minstens 1 vertegenwoordiging per afdeling)
10.30 – 11.00 koffie
11.00 – 13.00 Landvergadering en algemene vergadering MediterraNed
13.00 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.00 Panel (PhD + feedback van 2 senior onderzoekers)
16.00 – 17.30 Alumni en studenten aan het woord
19.30 Diner

ZATERDAG 21 mei 2022
10.00 – 11.30 Panel wetenschappelijke bijdragen
11.30 – 12.30 Conclusies, slotwoord Taalunie enz.
Stadsbezoek onder leiding van de studenten
Wat is het verwacht aantal deelnemers? 60
Beschrijf hier kort het verwachte resultaat van de bijeenkomst: Met name: a. de onderlinge samenwerking versterken, b. de contacten met onze studenten en de alumni intensifiëren. Dit moet dienen om een begin te maken met een database over de arbeidssituatie van de neerlandici in het Middellandse Zeegebied, waarmee vervolgens ook gepoogd kan worden om de attractiviteit van de studie Nederlands te verhogen - wat een essentiële vereiste is om de aanhoudende concurrentie met de grote spelers in het veld (de grotere talen en vakgebieden) aan te kunnen. Door alumni en studenten een speciale ruimte te geven in het programma, wordt ook een serieuze poging gedaan om deze twee doelgroepen beter te betrekken bij de activiteiten van MediterraNed. Eveneens zal gestreefd worden naar een echte interactie met de diplomatieke vertegenwoordigingen, met projecten die in samenwerking worden uitgevoerd; zodat de diplomatieke vertegenwoordigingen niet alleen dienen als financierders, maar de academie ook zien als uitvoerende partner.
Heeft u bij derden een bijdrage in de kosten van deze activiteit gevraagd of heeft u bijdragen toegezegd gekregen?
Ja
Indien u bedragen heeft aangevraagd of toegezegd heeft gekregen dan deze bedragen hier graag vermelden: Nederlandse ambassade/Consulaat-Generaal
5400
Belgische ambassade/Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Italië
5400
Departement IUSLIT
2500
Fonds RICCARDO DAINO
1600
Lagelanden
300
Vlaams Letterenfonds?
Geef hier een gespecificeerde begroting: VERDEELSLEUTEL SPONSORS
TAALUNIE
Reizen deelnemers 7.000
Hotels deelnemers 10.800
Totaal 17.800
gevraagd 18.000

Nederlandse ambassade/Consulaat-Generaal
Reizen 2 keynotes 800*
Hotel 2 keynotes 600*
Diner 1 4000
Totaal 5.400
Al toegekend 1.400

Belgische ambassade/Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Italië
Reizen 2 keynotes 800
Hotel 2 keynotes 600
Diner 2 4000
Totaal 5.400

Departement IUSLIT
3 koffiepauzes 850
Lunch 1 en 2 1350
Totaal 2.200
Al toegekend 2.500

Fonds Riccardo Daino
Reis en kosten van diverse alumni 1000
Vertaal- en tolkkosten 600
totaal 1.600

LAGELANDEN
Materiaal, programma’s 150
UniTS gadgets 150
TOTAAL 300


Totaal 32.900
N.B. Het Vlaams Letterenfonds draagt wellicht bij aan de reiskosten van Rachida Lamrabet. In dat geval zou het fonds als medesponsor optreden, waardoor de bijdrage van de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen iets minder worden.

Deelname Ilse Feinauer (Stellenbosch)
2 lezingen (aanvragen bij departement IUSLIT) 700
Hotel Ilse basissubsidie 250
Reiskosten (gedeeld met universiteit Tartu) Kaapstad-Frankfurt H/R + Tartu-Trieste 700 + 300
Deze kosten moeten nog ergens ondergebracht worden. Misschien kan de Taalunie bijdragen?Wat is uw plan m.b.t. de communicatie rond deze docentenbijeenkomst? Graag hier uw plan invullen: We zullen ruchtbaarheid geven aan dit evenement via de officiële websites van de universiteit van Trieste en van het departement IUSLIT, via de social media van MediterraNed en de SSLMIT, alsook via de kanalen van de diplomatieke vertegenwoordigingen. Ook zullen de plaatselijke pers en de lokale/regionale omroep worden betrokken bij het evenement.
Welk bedrag vraagt u aan als financiële bijdrage van de Taalunie? 18000
Bent u van plan deze docentenbijeenkomst te combineren met een andere activiteit?
Nee
Akkoord van het docentenplatform:
1
Betalingsgegevens
Soort overschrijving:
sepa
Naam en woonplaats rekeninghouder: Paola Gentile, Via Domenico Rossetti, 26, 34125 Trieste (Italia)
IBAN-nummer: IT30I0567617295IB0001091740
BIC-code: BPMOIT22
Naam van de financiële instelling: BPER Banca
Opmerkingen: 1. Voortdurend met de doelstelling om meer studenten aan te trekken en om dus de attractiviteit van de studie Nederlands te vermeerderen, hebben wij binnen de bijeenkomst ook enige ruimte geschapen voor een keynotespreekster (prof. Ilse Feinauer) uit Zuid-Afrika (Stellenbosch). De afdeling Nederlands van Trieste heeft al een Students Exchange Agreement met het departement Afrikaans en Nederlands van de universiteit van Stellenbosch. Deze samenwerking zal zich niet beperken tot studentenuitwisselingen maar zal ook dienen als versterking van gezamenlijke onderzoeksprojecten. Paola Gentile is al research associate bij Stellenbosch, net zoals overigens Luc van Doorslaer, die eveneens als keynote in Trieste zal optreden. De uitnodiging van Ilse Feinauer moet dus in dit perspectief gezien worden: gezamenlijke research en verhoging van het imago van de vakgroep Nederlands. Het is immers ook de bedoeling om elk jaar een stoomcursus Afrikaans aan te bieden aan onze studenten, die dit kunnen beschouwen als een extra benefit van de studie Nederlands. 2. wij hebben nog geen poster of ander promotiemateriaal, maar daar zal binnenkort aan gewerkt worden. Dus wij leveren nu nog geen bijlagen.
Bijlagen

  Je aanvraag basisfinanciering

  Gegevens aanvraag
  Informatie over de aanvrager
  Voor welk type organisatie wilt u de financiering aanvragen?: Docentenplatform
  Naam organisatie: SSLMIT (Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori)
  Straat & huisnummer en eventueel postbus: via Filzi 14
  Postcode: 34132
  Plaats: Trieste
  Land: Italië
  Naam aanvrager: Dolores Ross
  E-mailadres aanvrager: dross@units.it
  Informatie over de bijeenkomst en over de aanvraag
  Naam activiteit: Zestiende docentenbijeenkomst van het MediterraNed-platform. Titel: “Terug naar de toekomst. De mediterrane neerlandistiek treedt buiten haar oevers”
  Op welke data en in welke plaats zal de docentenbijeenkomst plaatsvinden? 19-21 mei 2022 Trieste
  Beschrijf hier a.u.b. de activiteit en de doelstelling van de docentenbijeenkomst: Doelstelling
  Dertig jaar geleden (1992) is in Trieste de eerste bijeenkomst van “docenten in de neerlandistiek in Zuid-Europa” gehouden. Destijds werd een solide basis gelegd voor wat wij in die dertig jaar zijn geworden: een platform van docenten neerlandistiek in het hele Middellandse Zeegebied. Tegen deze achtergrond zoekt Trieste 2022 naar nieuwe perspectieven en nieuwe mogelijkheden om de activiteiten van onze afdelingen te versterken, activiteiten die door de snel voortschrijdende digitalisering al stevig zijn aangezwengeld.
  Activiteit
  De focus zal liggen op wat wij zijn, waar wij naartoe willen en hoe wij onze vaardigheden het best kunnen benutten. Met dit voor ogen reiken wij drie aandachtspunten aan voor de bijeenkomst:

  1. De rol van de mediterrane neerlandici als culturele bemiddelaars op diverse niveaus
  2. Beleidsvorming om meer empowerment te verkrijgen van de neerlandistiek binnen onze opleidingsinstituten
  3. Valorisatie van het menselijk kapitaal, met een accent op de jongere generatie

  De thema’s die aan bod zullen komen:

  - De literaire vertaler als bemiddelaar (ten opzichte van andere actoren als uitgevers, letterenfondsen, literaire agenten, schrijvers en journalisten);
  - De neerlandici als versnellers van culturele activiteiten en als bemiddelaars ten opzichte van diverse andere actoren, zoals de Taalunie, diplomatieke vertegenwoordigingen, uitgevers, letterenfondsen, schrijvers, journalisten;
  - Het imago van de Lage Landen zoals dat wordt weergegeven in onze respectievelijke landen;
  - Innovatieve didactiek van het Nederlands;
  - Fondsenwerving, illustratie van goede praktijken en de rol van de Taalunie: wat is zij voor ons en wat betekenen wij voor de Taalunie?
  - Onze alumni: wat doen ze of hebben ze gedaan met hun opleiding als neerlandici?
  - De studenten als menselijk kapitaal: hoe kunnen zij meer betrokken worden bij de activiteiten van onze vakgroepen?

  Het voornaamste accent zal komen te liggen op praktische aspecten en beleidsvorming. Daarom verwelkomen wij naast de gebruikelijke wetenschappelijke lezingen ook praktische bijdragen en panels. Dit is een kleine accentverschuiving die aanvankelijk niet voorzien was. Het gevolg zal zijn dat we misschien niet kunnen zorgen voor publicatie van de wetenschappelijke bijdragen, terwijl wij wel streven naar een beleidsrapport waarin beleid en praktijk centraal komen te staan.
  Geef hier a.u.b. in grote lijnen het programma weer: TRIESTE 2022 – DAGINDELING / PROGRAMMA
  DONDERDAG 19 mei 2022.
  9.00 – 10.30/10.15 Officiële opening
  10.15/10.30 – 11.00 Koffiepauze
  11.00 – 11.15 Doelstellingen van de bijeenkomst en agenda
  11.15 – 12.00 Keynote 1 – Marc van Oostendorp (Radboud Universiteit)
  12.00 – 13.00 Rondetafel 1 (wetenschappelijk)
  13.00 – 14.30 Lunch
  14.30 – 15.15 Keynote 2 – Luc van Doorslaer (KU Leuven / Universiteit van Tartu)
  15.15 – 16.00 Keynote 3 – Ilse Feinauer (Stellenbosch universiteit)
  16.00 – 17.30 Paneldiscussie met Rachida Lamrabet en Claudia di Palermo.
  19.00 - 20.00 avondprogramma: Publiekspresentatie Rachida Lamrabet met Franco Paris
  en Claudia di Palermo. Interviewer: Alessandro Mezzena-Lona

  VRIjDAG 20 mei 2022
  9.00 – 10.30 Panel over beleid (minstens 1 vertegenwoordiging per afdeling)
  10.30 – 11.00 koffie
  11.00 – 13.00 Landvergadering en algemene vergadering MediterraNed
  13.00 – 14.30 Lunch
  14.30 – 16.00 Panel (PhD + feedback van 2 senior onderzoekers)
  16.00 – 17.30 Alumni en studenten aan het woord
  19.30 Diner

  ZATERDAG 21 mei 2022
  10.00 – 11.30 Panel wetenschappelijke bijdragen
  11.30 – 12.30 Conclusies, slotwoord Taalunie enz.
  Stadsbezoek onder leiding van de studenten
  Wat is het verwacht aantal deelnemers? 60
  Beschrijf hier kort het verwachte resultaat van de bijeenkomst: Met name: a. de onderlinge samenwerking versterken, b. de contacten met onze studenten en de alumni intensifiëren. Dit moet dienen om een begin te maken met een database over de arbeidssituatie van de neerlandici in het Middellandse Zeegebied, waarmee vervolgens ook gepoogd kan worden om de attractiviteit van de studie Nederlands te verhogen - wat een essentiële vereiste is om de aanhoudende concurrentie met de grote spelers in het veld (de grotere talen en vakgebieden) aan te kunnen. Door alumni en studenten een speciale ruimte te geven in het programma, wordt ook een serieuze poging gedaan om deze twee doelgroepen beter te betrekken bij de activiteiten van MediterraNed. Eveneens zal gestreefd worden naar een echte interactie met de diplomatieke vertegenwoordigingen, met projecten die in samenwerking worden uitgevoerd; zodat de diplomatieke vertegenwoordigingen niet alleen dienen als financierders, maar de academie ook zien als uitvoerende partner.
  Heeft u bij derden een bijdrage in de kosten van deze activiteit gevraagd of heeft u bijdragen toegezegd gekregen?
  Ja
  Indien u bedragen heeft aangevraagd of toegezegd heeft gekregen dan deze bedragen hier graag vermelden: Nederlandse ambassade/Consulaat-Generaal
  5400
  Belgische ambassade/Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Italië
  5400
  Departement IUSLIT
  2500
  Fonds RICCARDO DAINO
  1600
  Lagelanden
  300
  Vlaams Letterenfonds?
  Geef hier een gespecificeerde begroting: VERDEELSLEUTEL SPONSORS
  TAALUNIE
  Reizen deelnemers 7.000
  Hotels deelnemers 10.800
  Totaal 17.800
  gevraagd 18.000

  Nederlandse ambassade/Consulaat-Generaal
  Reizen 2 keynotes 800*
  Hotel 2 keynotes 600*
  Diner 1 4000
  Totaal 5.400
  Al toegekend 1.400

  Belgische ambassade/Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Italië
  Reizen 2 keynotes 800
  Hotel 2 keynotes 600
  Diner 2 4000
  Totaal 5.400

  Departement IUSLIT
  3 koffiepauzes 850
  Lunch 1 en 2 1350
  Totaal 2.200
  Al toegekend 2.500

  Fonds Riccardo Daino
  Reis en kosten van diverse alumni 1000
  Vertaal- en tolkkosten 600
  totaal 1.600

  LAGELANDEN
  Materiaal, programma’s 150
  UniTS gadgets 150
  TOTAAL 300


  Totaal 32.900
  N.B. Het Vlaams Letterenfonds draagt wellicht bij aan de reiskosten van Rachida Lamrabet. In dat geval zou het fonds als medesponsor optreden, waardoor de bijdrage van de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen iets minder worden.

  Deelname Ilse Feinauer (Stellenbosch)
  2 lezingen (aanvragen bij departement IUSLIT) 700
  Hotel Ilse basissubsidie 250
  Reiskosten (gedeeld met universiteit Tartu) Kaapstad-Frankfurt H/R + Tartu-Trieste 700 + 300
  Deze kosten moeten nog ergens ondergebracht worden. Misschien kan de Taalunie bijdragen?  Wat is uw plan m.b.t. de communicatie rond deze docentenbijeenkomst? Graag hier uw plan invullen: We zullen ruchtbaarheid geven aan dit evenement via de officiële websites van de universiteit van Trieste en van het departement IUSLIT, via de social media van MediterraNed en de SSLMIT, alsook via de kanalen van de diplomatieke vertegenwoordigingen. Ook zullen de plaatselijke pers en de lokale/regionale omroep worden betrokken bij het evenement.
  Welk bedrag vraagt u aan als financiële bijdrage van de Taalunie? 18000
  Bent u van plan deze docentenbijeenkomst te combineren met een andere activiteit?
  Nee
  Akkoord van het docentenplatform:
  1
  Betalingsgegevens
  Soort overschrijving:
  sepa
  Naam en woonplaats rekeninghouder: Paola Gentile, Via Domenico Rossetti, 26, 34125 Trieste (Italia)
  IBAN-nummer: IT30I0567617295IB0001091740
  BIC-code: BPMOIT22
  Naam van de financiële instelling: BPER Banca
  Opmerkingen: 1. Voortdurend met de doelstelling om meer studenten aan te trekken en om dus de attractiviteit van de studie Nederlands te vermeerderen, hebben wij binnen de bijeenkomst ook enige ruimte geschapen voor een keynotespreekster (prof. Ilse Feinauer) uit Zuid-Afrika (Stellenbosch). De afdeling Nederlands van Trieste heeft al een Students Exchange Agreement met het departement Afrikaans en Nederlands van de universiteit van Stellenbosch. Deze samenwerking zal zich niet beperken tot studentenuitwisselingen maar zal ook dienen als versterking van gezamenlijke onderzoeksprojecten. Paola Gentile is al research associate bij Stellenbosch, net zoals overigens Luc van Doorslaer, die eveneens als keynote in Trieste zal optreden. De uitnodiging van Ilse Feinauer moet dus in dit perspectief gezien worden: gezamenlijke research en verhoging van het imago van de vakgroep Nederlands. Het is immers ook de bedoeling om elk jaar een stoomcursus Afrikaans aan te bieden aan onze studenten, die dit kunnen beschouwen als een extra benefit van de studie Nederlands. 2. wij hebben nog geen poster of ander promotiemateriaal, maar daar zal binnenkort aan gewerkt worden. Dus wij leveren nu nog geen bijlagen.
  Bijlagen

   Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het document is alleen bestemd voor de aanvrager en betrokkenen. Indien het document niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit aan ons te melden en het document te verwijderen.

    

   This document shall not constitute any form of entitlement. The document is solely intended for the applicant and those concerned. If the document is not intended for you, please notify us and delete the document.

   Documenten ontvangen

     [bbp-topic-form]

     Skip to content