Projectfinanciering voor Universität Oldenburg

Status van je aanvraag: In afwachting van goedkeuring

Je aanvraag

Informatie over de aanvrager
Naam organisatie: Universität Oldenburg
Onderwijstype: Hoger onderwijs
Naam afdeling en faculteit: Institut für Niederlandistik, Fakultät 3 (Sprach- und Kulturwissenschaften)
Straat & huisnummer en eventueel postbus: Ammerländer Heerstrasse 114 -118
Postcode: 26129
Plaats: Oldenburg
Land: Duitsland
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ankelien Schippers
E-mailadres contactpersoon: ankelien.schippers@uni-oldenburg.de
Doet u deze aanvraag samen met één of meer andere partners? Ja
Naam organisatie: Rijksuniversiteit Groningen
Onderwijstype organisatie: Hoger onderwijs
Onderwijstype organisatie: Hoger onderwijs
Plaats: Groningen
Land: Nederland
Naam contactpersoon: Hanneke Loerts
E-mailadres contactpersoon: h.loerts@rug.nl
Toelichting van het project
Naam van het project: Small languages, big ideas: the smaller Germanic languages from a theoretical, general and comparative perspective.
Wat is de looptijd van het project? Wat is het traject en de planning? Het project betreft het organiseren van een wetenschappelijke conferentie. De voorbereidingsfase van het project is begonnen in juli 2021. In december 2021 sturen we een call for papers uit. De deadline voor het insturen van een abstract is 14 februari 2022, een afwijzing/acceptatie van het abstract zal op 1 april 2022 worden verstuurd. Het congres zal op 30 juni – 1 juli 2022 plaatsvinden.
Wat is de einddatum van het project? July 1, 2022, 7:39 pm
Doel en beschrijving van het project: Samen met de Rijksuniversiteit Groningen organiseren we een taalkundige wetenschappelijke conferentie die gericht is op kleinere Germaanse talen (titel: Small languages, big ideas: the smaller Germanic languages from a theoretical, general and comparative perspective). Met kleinere Germaanse talen worden alle talen, dialecten en varianten van Germaanse talen bedoeld buiten de twee grootste Germaanse talen, het Duits en het Engels. Deze kleinere Germaanse talen zijn wetenschappelijk gezien relatief onderbelicht maar wel van groot belang voor de taalwetenschap. Ze vormen een belangrijk onderzoekspotentieel voor bredere vraagstukken binnen het veld omdat ze vaak eigenschappen hebben die zelden in beter bestudeerde talen voorkomen, zoals het ontbreken van een (schriftelijke) standaard of de afwezigheid van formele instructie van de taal of dialect. Dit resulteert in rijke (micro)variatie en een kwalitatief ander type taalkundige data. In dit opzicht vormen de kleinere Germaanse talen een goed uitgerust taalkundig laboratorium “direct om de hoek”. Vanuit Oldenburg wordt de conferentie georganiseerd door het Instituut voor Neerlandistiek en het Instituut voor Germanistiek (afdeling Nederduits en Saterfries), en vanuit Groningen door het Center for Language and Cognition (afdelingen toegepaste taalwetenschap, Minorities & Multilingualism en Friese taal- en letterkunde).
Het congres richt zich niet exclusief op het Nederlands maar op alle kleinere Germaanse talen. Hoewel het Nederlands in termen van het aantal sprekers beslist geen “kleine” taal is, is het wél een relatief klein vakgebied. Het is een bekend gegeven dat de afdelingen Nederlands intra muros de afgelopen jaren een sterke afname in studentenaantallen laten zien en mede hierdoor worden ondergebracht in bredere studieprogramma’s. Om deze reden wordt ook het Nederlands onder “kleinere Germaanse talen” verstaan binnen de context van dit congres. Wat betreft het Nederlands geven we voorrang aan presentaties die gericht zijn op onderbelichte varianten/aspecten van het Nederlands. Daarnaast richt de conferentie zich in het bijzonder op dialecten en varianten die nauw aan het Nederlands zijn verbonden, zoals het Fries, Nedersaksisch en andere Nederlandse dialecten.
Middels de conferentie willen we een platform bieden aan iedereen die zich bezighoudt met taalkundig onderzoek naar kleinere Germaanse talen. We willen hierbij ook uitdrukkelijk studenten betrekken. Zij worden expliciet uitgenodigd hun eigen onderzoek te presenteren. Hiervoor hebben we onder andere een laagdrempelige postersessie aan het einde van de eerste dag van de conferentie gepland. Studenten die actief aan de conferentie deelnemen krijgen een certificaat van deelname uitgereikt waarop de studielast staat vermeld (3 ECTS).
Indien er n.a.v. het project langetermijnplannen zijn, gelieve deze hier te beschrijven: Dit congres werd in 2019 voor het eerst gehouden aan de universiteit van Zürich (initiatiefnemer Chris De Wulf). Daar ontstond het idee dit congres een terugkerend evenement te laten worden, mede vanwege de enthousiaste receptie van de deelnemers en de behoefte aan een academisch platform voor uitwisseling over de kleinere Germaanse talen. Tijdens en in aanloop naar de conferentie zullen we op zoek gaan naar gastorganisatoren voor de volgende editie.
Geef een korte toelichting op de (regionale, internationale) breedte van het project.De focus van de conferentie zal liggen op de kleinere Germaanse talen die in de omliggende regio’s van de organiserende instituten worden gesproken: het Nederlands, Nedersaksisch/Nederduits en het Fries. Bijzonder interessant is dat het Nedersaksisch/Nederduits en het Fries aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens wordt gesproken. Aan beide organiserende universiteiten worden deze talen onderzocht en gedoceerd. De conferentie biedt echter ook een breder platform voor onderzoek naar andere verwante Germaanse talen. Het is zinvol het onderzoek naar het Nederlands, Fries en Nedersaksisch in te bedden in een bredere context van onderzoek naar kleinere Germaanse talen. Ten eerste vertonen deze talen een nauwe historische, culturele en taaltypologische verwantschap met elkaar. Ten tweede hebben kleinere talen (dialecten, minderheidstalen, contacttalen en dergelijke) eigenschappen met elkaar gemeen, wat academische uitwisselingen tussen onderzoekers die zich met deze talen bezighouden zeer zinvol maakt.
Geef een korte omschrijving van de doelgroep van het project: Het congres is bedoeld voor iedereen die zich wetenschappelijk bezighoudt met taalkundig onderzoek naar kleinere Germaanse talen. We richten ons echter uitdrukkelijk op junior onderzoekers en studenten.
Licht de inbedding van het project in het onderwijs NVT en/of de neerlandistiek toe: De conferentie plaats het Nederlands in de bredere context van (kleinere) Germaanse talen. Binnen de taalkundige studieprogramma’s aan de universiteiten van Oldenburg en Groningen zullen we aandacht geven aan de conferentie en studenten hier actief in betrekken. De conferentie biedt onder meer de gelegenheid om bijvoorbeeld scriptieonderzoek aan een breder wetenschappelijk publiek te presenteren.
Wat zijn de beoogde resultaten en concrete eindresultaten van het project? Som ze puntgewijs op en geef aan hoe u deze duurzaam verankert:Wat zijn de beoogde resultaten en concrete eindresultaten van het project? Som ze puntgewijs op en geef aan hoe u deze duurzaam verankert: 1) De kennis van en het onderzoek naar de kleinere Germaanse talen verdiepen -> Publiceren van de resultaten in een verzamelbundel of wetenschappelijk tijdschrift.
2) Studenten kennis laten maken met wetenschappelijk onderzoek naar kleinere Germaanse talen -> Studenten worden in contact gebracht met het internationale onderzoeksveld. Ze krijgen de kans contacten op te doen die voor hun verdere loopbaan van belang kunnen zijn.
3) Een stevig netwerk opbouwen van taalkundigen en aspirant-taalkundigen die zich bezighouden met kleinere Germaanse talen -> We gaan op zoek naar organisatoren voor de volgende editie van de conferentie. We stellen een mailinglist op waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. We zoeken actief naar meer leden voor het wetenschappelijke comité van de conferentie.
Hoe behandelt u zoveel mogelijk het gehele Nederlandse taalgebied in het project? De conferentie richt zich op alle kleinere Germaanse talen en dialecten en daarmee op alle varianten, talen en dialecten die in het Nederlandse taalgebied worden gesproken.
Op welke manier, met wie en wanneer wordt het project geëvalueerd? We zullen na afloop van het congres de deelnemers vragen om gerichte feedback ten aanzien van hun ervaringen, de meerwaarde van het congres voor hun onderzoek en/of studie en eventuele verbeterpunten.
Na afloop van de conferentie wordt het project geëvalueerd met het organisatiecomité (Hanneke Loerts & Suzanne Dekkers, Rijksuniversiteit Groningen; Franziska Buchmann, Heike Schoormann, Andreas Hiemstra & Ankelien Schippers (Universiteit Oldenburg) en het wetenschappelijk comité (Dr. Chris De Wulf (Universiteit van Zürich); Prof. dr. Joana Duarte (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam & NHL Stenden); Prof. dr. Jack Hoeksema (Rijksuniversiteit Groningen), Prof dr. Jörg Peters & Prof. dr. Esther Ruigendijk (Universiteit Oldenburg); Prof. dr. Martijn Wieling (Rijksuniversiteit Groningen)
Licht de toegankelijkheid van de resultaten van het project toe en geef aan hoe u wilt bijdragen aan de bekendmaking ervan: Voor de conferentie is al een website gepubliceerd waarop het programma en een samenvatting van de voordrachten zal worden gepubliceerd. We vragen deelnemers om hun presentatie beschikbaar te maken en zullen die uploaden. Na afloop van het project willen we de bijdragen bundelen en uitgeven (bijvoorbeeld middels een verzamelwerk of speciale editie van een tijdschrift).
Welke leermiddelen of andere resultaten zult u op het digitale leermiddelenplatform van de Taalunie posten? We zullen studenten vragen hun presentaties (posters en/of PowerPoint) beschikbaar te maken voor het digitale leermiddelenplatform.
Begroting van het project
Bedrag: €5000
Zijn er baten bij het project te verwachten? Zo ja, welke? Nee
Begroting (bestand): https://mijnnederlands.taalunie.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Taalunie-begroting-aanvraag-Schippers-1.xlsx
Betalingsgegevens
Soort overschrijving:
iban
Naam en woonplaats rekeninghouder:Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
IBAN-nummer:DE46 2805 0100 0001 9881 12
Naam van de financiële instelling: Landessparkasse zu Oldenburg (LZO)
Bijlagen

Je aanvraag projectfinanciering

Gegevens aanvraag
Informatie over de aanvrager
Naam organisatie: Universität Oldenburg
Onderwijstype: Hoger onderwijs
Straat & huisnummer en eventueel postbus: Ammerländer Heerstrasse 114 -118
Postcode: 26129
Plaats: Oldenburg
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ankelien Schippers
E-mailadres contactpersoon: ankelien.schippers@uni-oldenburg.de
Doet u deze aanvraag samen met één of meer andere partners? Ja
Naam organisatie: Rijksuniversiteit Groningen
Onderwijstype organisatie: Hoger onderwijs
Plaats: Groningen
Land: Nederland
Naam contactpersoon: Hanneke Loerts
E-mailadres contactpersoon: h.loerts@rug.nl
Toelichting van het project
Naam van het project: Small languages, big ideas: the smaller Germanic languages from a theoretical, general and comparative perspective.
Wat is de looptijd van het project? Wat is het traject en de planning? Het project betreft het organiseren van een wetenschappelijke conferentie. De voorbereidingsfase van het project is begonnen in juli 2021. In december 2021 sturen we een call for papers uit. De deadline voor het insturen van een abstract is 14 februari 2022, een afwijzing/acceptatie van het abstract zal op 1 april 2022 worden verstuurd. Het congres zal op 30 juni – 1 juli 2022 plaatsvinden.
Wat is de einddatum van het project? July 1, 2022, 7:39 pm
Doel en beschrijving van het project: Samen met de Rijksuniversiteit Groningen organiseren we een taalkundige wetenschappelijke conferentie die gericht is op kleinere Germaanse talen (titel: Small languages, big ideas: the smaller Germanic languages from a theoretical, general and comparative perspective). Met kleinere Germaanse talen worden alle talen, dialecten en varianten van Germaanse talen bedoeld buiten de twee grootste Germaanse talen, het Duits en het Engels. Deze kleinere Germaanse talen zijn wetenschappelijk gezien relatief onderbelicht maar wel van groot belang voor de taalwetenschap. Ze vormen een belangrijk onderzoekspotentieel voor bredere vraagstukken binnen het veld omdat ze vaak eigenschappen hebben die zelden in beter bestudeerde talen voorkomen, zoals het ontbreken van een (schriftelijke) standaard of de afwezigheid van formele instructie van de taal of dialect. Dit resulteert in rijke (micro)variatie en een kwalitatief ander type taalkundige data. In dit opzicht vormen de kleinere Germaanse talen een goed uitgerust taalkundig laboratorium “direct om de hoek”. Vanuit Oldenburg wordt de conferentie georganiseerd door het Instituut voor Neerlandistiek en het Instituut voor Germanistiek (afdeling Nederduits en Saterfries), en vanuit Groningen door het Center for Language and Cognition (afdelingen toegepaste taalwetenschap, Minorities & Multilingualism en Friese taal- en letterkunde).
Het congres richt zich niet exclusief op het Nederlands maar op alle kleinere Germaanse talen. Hoewel het Nederlands in termen van het aantal sprekers beslist geen “kleine” taal is, is het wél een relatief klein vakgebied. Het is een bekend gegeven dat de afdelingen Nederlands intra muros de afgelopen jaren een sterke afname in studentenaantallen laten zien en mede hierdoor worden ondergebracht in bredere studieprogramma’s. Om deze reden wordt ook het Nederlands onder “kleinere Germaanse talen” verstaan binnen de context van dit congres. Wat betreft het Nederlands geven we voorrang aan presentaties die gericht zijn op onderbelichte varianten/aspecten van het Nederlands. Daarnaast richt de conferentie zich in het bijzonder op dialecten en varianten die nauw aan het Nederlands zijn verbonden, zoals het Fries, Nedersaksisch en andere Nederlandse dialecten.
Middels de conferentie willen we een platform bieden aan iedereen die zich bezighoudt met taalkundig onderzoek naar kleinere Germaanse talen. We willen hierbij ook uitdrukkelijk studenten betrekken. Zij worden expliciet uitgenodigd hun eigen onderzoek te presenteren. Hiervoor hebben we onder andere een laagdrempelige postersessie aan het einde van de eerste dag van de conferentie gepland. Studenten die actief aan de conferentie deelnemen krijgen een certificaat van deelname uitgereikt waarop de studielast staat vermeld (3 ECTS).
Indien er n.a.v. het project langetermijnplannen zijn, gelieve deze hier te beschrijven: Dit congres werd in 2019 voor het eerst gehouden aan de universiteit van Zürich (initiatiefnemer Chris De Wulf). Daar ontstond het idee dit congres een terugkerend evenement te laten worden, mede vanwege de enthousiaste receptie van de deelnemers en de behoefte aan een academisch platform voor uitwisseling over de kleinere Germaanse talen. Tijdens en in aanloop naar de conferentie zullen we op zoek gaan naar gastorganisatoren voor de volgende editie.
Geef een korte toelichting op de (regionale, internationale) breedte van het project.De focus van de conferentie zal liggen op de kleinere Germaanse talen die in de omliggende regio’s van de organiserende instituten worden gesproken: het Nederlands, Nedersaksisch/Nederduits en het Fries. Bijzonder interessant is dat het Nedersaksisch/Nederduits en het Fries aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens wordt gesproken. Aan beide organiserende universiteiten worden deze talen onderzocht en gedoceerd. De conferentie biedt echter ook een breder platform voor onderzoek naar andere verwante Germaanse talen. Het is zinvol het onderzoek naar het Nederlands, Fries en Nedersaksisch in te bedden in een bredere context van onderzoek naar kleinere Germaanse talen. Ten eerste vertonen deze talen een nauwe historische, culturele en taaltypologische verwantschap met elkaar. Ten tweede hebben kleinere talen (dialecten, minderheidstalen, contacttalen en dergelijke) eigenschappen met elkaar gemeen, wat academische uitwisselingen tussen onderzoekers die zich met deze talen bezighouden zeer zinvol maakt.
Geef een korte omschrijving van de doelgroep van het project: Het congres is bedoeld voor iedereen die zich wetenschappelijk bezighoudt met taalkundig onderzoek naar kleinere Germaanse talen. We richten ons echter uitdrukkelijk op junior onderzoekers en studenten.
Licht de inbedding van het project in het onderwijs NVT en/of de neerlandistiek toe: De conferentie plaats het Nederlands in de bredere context van (kleinere) Germaanse talen. Binnen de taalkundige studieprogramma’s aan de universiteiten van Oldenburg en Groningen zullen we aandacht geven aan de conferentie en studenten hier actief in betrekken. De conferentie biedt onder meer de gelegenheid om bijvoorbeeld scriptieonderzoek aan een breder wetenschappelijk publiek te presenteren.
Wat zijn de beoogde resultaten en concrete eindresultaten van het project? Som ze puntgewijs op en geef aan hoe u deze duurzaam verankert:Wat zijn de beoogde resultaten en concrete eindresultaten van het project? Som ze puntgewijs op en geef aan hoe u deze duurzaam verankert: 1) De kennis van en het onderzoek naar de kleinere Germaanse talen verdiepen -> Publiceren van de resultaten in een verzamelbundel of wetenschappelijk tijdschrift.
2) Studenten kennis laten maken met wetenschappelijk onderzoek naar kleinere Germaanse talen -> Studenten worden in contact gebracht met het internationale onderzoeksveld. Ze krijgen de kans contacten op te doen die voor hun verdere loopbaan van belang kunnen zijn.
3) Een stevig netwerk opbouwen van taalkundigen en aspirant-taalkundigen die zich bezighouden met kleinere Germaanse talen -> We gaan op zoek naar organisatoren voor de volgende editie van de conferentie. We stellen een mailinglist op waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. We zoeken actief naar meer leden voor het wetenschappelijke comité van de conferentie.
Hoe behandelt u zoveel mogelijk het gehele Nederlandse taalgebied in het project? De conferentie richt zich op alle kleinere Germaanse talen en dialecten en daarmee op alle varianten, talen en dialecten die in het Nederlandse taalgebied worden gesproken.
Op welke manier, met wie en wanneer wordt het project geëvalueerd? We zullen na afloop van het congres de deelnemers vragen om gerichte feedback ten aanzien van hun ervaringen, de meerwaarde van het congres voor hun onderzoek en/of studie en eventuele verbeterpunten.
Na afloop van de conferentie wordt het project geëvalueerd met het organisatiecomité (Hanneke Loerts & Suzanne Dekkers, Rijksuniversiteit Groningen; Franziska Buchmann, Heike Schoormann, Andreas Hiemstra & Ankelien Schippers (Universiteit Oldenburg) en het wetenschappelijk comité (Dr. Chris De Wulf (Universiteit van Zürich); Prof. dr. Joana Duarte (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam & NHL Stenden); Prof. dr. Jack Hoeksema (Rijksuniversiteit Groningen), Prof dr. Jörg Peters & Prof. dr. Esther Ruigendijk (Universiteit Oldenburg); Prof. dr. Martijn Wieling (Rijksuniversiteit Groningen)
Licht de toegankelijkheid van de resultaten van het project toe en geef aan hoe u wilt bijdragen aan de bekendmaking ervan: Voor de conferentie is al een website gepubliceerd waarop het programma en een samenvatting van de voordrachten zal worden gepubliceerd. We vragen deelnemers om hun presentatie beschikbaar te maken en zullen die uploaden. Na afloop van het project willen we de bijdragen bundelen en uitgeven (bijvoorbeeld middels een verzamelwerk of speciale editie van een tijdschrift).
Welke leermiddelen of andere resultaten zult u op het digitale leermiddelenplatform van de Taalunie posten? We zullen studenten vragen hun presentaties (posters en/of PowerPoint) beschikbaar te maken voor het digitale leermiddelenplatform.
Begroting van het project
Bedrag: €5000
Zijn er baten bij het project te verwachten? Zo ja, welke? Nee
Betalingsgegevens
Soort overschrijving:
iban
Naam en woonplaats rekeninghouder:Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
IBAN-nummer:DE46 2805 0100 0001 9881 12
Naam van de financiële instelling: Landessparkasse zu Oldenburg (LZO)
Bijlagen

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het document is alleen bestemd voor de aanvrager en betrokkenen. Indien het document niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit aan ons te melden en het document te verwijderen.

 

This document shall not constitute any form of entitlement. The document is solely intended for the applicant and those concerned. If the document is not intended for you, please notify us and delete the document.

Documenten ontvangen

    Verslaglegging & documenten indienen

      [bbp-topic-form]

      Skip to content