Basisfinanciering

De basisfinanciering is bedoeld voor kleinere uitgaven voor de bevordering van de kwaliteit en professionaliteit van het onderwijs
Nederlands aan buitenlandse instellingen.

Te denken valt aan het aanschaffen van lesmateriaal, naslagwerken, literatuur, abonnementen op tijdschriften, apparatuur en andere materiële voorzieningen. Ook kunnen van deze financiering gastsprekers uitgenodigd worden en kleine neerlandistiekmanifestaties worden bekostigd.

Voor wie?

De instelling biedt Nederlands als vreemde taal aan buiten het Nederlandse taalgebied. De instelling komt alleen voor een basisfinanciering in aanmerking als het een afdeling aan een universiteit of hogeschool betreft of een universitaire talenschool waaraan minimaal één door de Taalunie geaccrediteerde docent is verbonden. Voor het recht op basisfinanciering geldt een minimumaantal van vijf studenten per afdeling Nederlands.

Voor wie niet?

De basisfinanciering is niet bedoeld voor basis- en secundair onderwijs en niet voor commerciële instellingen en instituten. Het indienen van een aanvraag is niet altijd een garantie voor toekenning.

Waaraan kan de basisfinanciering niet worden besteed?

De basisfinanciering is niet bedoeld om salarissen van stafleden of administratief personeel van te betalen of aan te vullen. Ook kan de basisfinanciering niet gebruikt worden voor de vergoeding van reiskosten waarvoor al universitaire budgetten bestaan (zoals bijv. voor het bezoeken van conferenties). Het gebruik van de basisfinanciering dient zoveel mogelijk rechtstreeks ten goede te komen aan het onderwijs aan de studenten. Binnen deze grenzen kan de instelling zelf bepalen hoe de basisfinanciering wordt ingezet.

Hoogte van de basisfinanciering

De hoogte van de financiering is afhankelijk van aan welke van onze criteria uw afdeling voldoet. Afhankelijk van de criteria kan uw afdeling recht hebben op een bedrag van € 1.500, € 2.500, € 3.500 of € 5.000. Bekijk de criteria.

Hoe financiering aanvragen?

De basisfinanciering wordt toegekend per kalenderjaar. U kunt de financiering aanvragen door het daartoe bestemde online aanvraagformulier onderaan deze pagina in te vullen. Het formulier dient vóór 1 december van het voorafgaande kalenderjaar bij ons binnen te zijn.
De aanvrager ontvangt midden februari antwoord. Is dat positief, dan wordt het toegekende bedrag binnen afzienbare tijd overgemaakt.

Minimaal aantal studenten

Voor het recht op basisfinanciering geldt een minimumaantal van vijf studenten per afdeling Nederlands. Als het aantal studenten daaronder zakt, ontvangt de afdeling nog tweemaal basisfinanciering, echter gekoppeld aan de verplichting om een positionering van de afdeling te maken en een plan voor studentenwerving. In de positionering wordt beschreven welke plaats het programma Nederlands in het curriculum van de universiteit inneemt en welke maatregelen de universiteit neemt om op langere termijn een levensvatbare opleiding Nederlands in stand te houden.

Hoe en wanneer rapporteren?

Heeft uw afdeling voor het jaar 2023 een basisfinanciering gekregen? Breng de Taalunie dan vóór 1 december 2022 op de hoogte van hoe u het geld besteed hebt.

Dit kunt u doen op de volgende manier:
Uw instelling ontvangt jaarlijks eind oktober van ons per e-mail een link voor de online rapportage over uw afdeling Nederlands. In het rapportageformulier kan de afdeling kort verslag doen over de basisfinanciering op de daar aangegeven wijze. In verband met mogelijke financiële controles verzoeken wij u om de betalingsbewijzen gedurende vijf jaar te bewaren. U hoeft ze niet op te sturen.

Overzichtshulp
Indien u dit handig vindt kunt u hieronder een documentje downloaden dat kan dienen als hulpmiddel voor het bijhouden van uw bestedingen m.b.t. de basisfinanciering.

Voorwaarde

Invulling van het online rapportageformulier is een voorwaarde om voor een (nieuwe) basisfinanciering in aanmerking te komen. Behalve voor nieuwe afdelingen.

Vragen

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org

[bbp-topic-form]

Skip to content