Colloquium voor doctorandi en habilitandi

De Taalunie co-financiert wetenschappelijke bijeenkomsten waar doctorandi en habilitandi hun onderzoek aan elkaar kunnen presenteren onder begeleiding van wetenschappelijke experts.

Voor wie?

Onderzoekers die verbonden zijn aan een afdeling Nederlands in het buitenland en werken aan hun doctoraat of habilitatie kunnen aan deze colloquia deelnemen.

Waarvoor?

Jonge wetenschappers krijgen tijdens een bijeenkomst de kans om hun onderzoek voor te leggen aan vakgenoten. Dit draagt bij aan verschillende doelen:

  • investeren in de toekomst van de neerlandistiek;
  • bijdragen aan de personele verzelfstandiging van afdelingen door jonge wetenschappers die promoveren en habiliteren de kans te geven hun onderzoek te presenteren aan een kritisch publiek;
  • promovendi en habilitandi, die een belangrijke rol vervullen bij het uitbouwen van stabiele afdelingen Nederlands, motiveren in hun promotietraject;
  • bijdragen aan de kwalitatieve verdieping van de universitaire studie van het Nederlands in het buitenland;
  • het bevorderen van accreditatie van een afdeling Nederlands door nationale overheden.

Hoe?

  • Het colloquium wordt rechtstreeks georganiseerd door een docentenplatform of, onder de koepel van een docentenplatform, door een afdeling Nederlands.
  • Een afdeling binnen de regio zorgt voor de praktische voorbereiding, organisatie en uitwerking.
    Voor de inhoudelijke begeleiding kunnen maximaal twee externe experts uitgenodigd worden.
  • De financiering kan tweejaarlijks worden aangevraagd per regio.

Reis- en verblijfkosten

Voor reis- en verblijfskosten van docenten en onderzoekers tussen Europese afdelingen (inclusief aangrenzende regio’s) wordt in eerste instantie en een beroep gedaan op het Erasmus+ programma. Als door deze afdelingen toch reis- en verblijfskosten worden aangevraagd moet in de aanvraag worden aangegeven waarom hiervoor geen beroep kan worden gedaan op het Erasmus+ programma of vergelijkbare programma’s.

Hoe financiering aanvragen?

De organiserende afdeling of het organiserende platform dient een inhoudelijk voorstel met gedetailleerde begroting in. De aanvraag voor 2023 moet vóór 1 december 2022 bij ons binnen zijn. Maak voor uw aanvraag gebruik van het aanvraagformulier hieronder.

De Taalunie streeft ernaar om alle financieringsaanvragen die aan de criteria voldoen zoveel mogelijk te honoreren. Omdat de Taalunie te maken heeft met budgettaire beperkingen kan automatische toekenning niet worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag vindt altijd een afweging plaats tussen budgettaire kaders, andere aanvragen en de eigen beleidsdoelstellingen.

Hoe en wanneer rapporteren?

Binnen drie maanden na het colloquium moet de organisatie een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording bij de Taalunie inleveren. Na goedkeuring van een aanvraag zal de Taalunie 75% van het totaalbedrag overmaken. Het restant wordt overgemaakt na verantwoording van de uitgaven. Bij deze verantwoording hoeven niet alle financiële bewijsstukken meegestuurd te worden. Wel dienen deze stukken gedurende vijf jaar bewaard te worden door de het docentenplatform of het aanspreekpunt zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren.

Coördinerende rol van de docentenplatforms

Iedere afdeling Nederlands die zelfstandig of samen met een of meer andere afdelingen een van de hierboven vermelde activiteiten wil organiseren en daarvoor een financiering bij de Taalunie wil aanvragen meldt zijn activiteit eerst aan bij het docentenplatform waaronder het land valt. Het docentenplatform kan activiteiten ook in samenwerking met afdelingen organiseren.

 

Het bestuur van het platform selecteert en coördineert de aanvragen in overleg met de betreffende afdelingen. Na goedkeuring door het docentenplatform kan de aanvraag bij de Taalunie worden ingediend.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org of neem contact op met Jo Sterckx.

[bbp-topic-form]

Skip to content