Docentenbijeenkomst

In een aantal regio’s of landen worden twee- of driejaarlijkse bijeenkomsten voor docenten Nederlands in het hoger onderwijs gehouden. Doel van deze bijeenkomsten is de uitwisseling van vakinhoudelijke en didactische kennis te bevorderen en om het netwerk te versterken. De docentenbijeenkomst kan gecombineerd worden met een nascholing.

Voor wie?

Deelnemers aan de bijeenkomsten zijn personen die daadwerkelijk Nederlands (taalverwerving, vertalen, taal-, letter- of cultuurkunde) doceren aan een universiteit of hogeschool buiten het Nederlandse taalgebied.

 

Hoe werkt het?

De bijeenkomsten worden georganiseerd door een docentenplatform/-vereniging of onder de koepel van een docentenplatform/-vereniging. De organisator in de betreffende regio zorgt voor een inhoudelijk programma, een begroting, de logistieke voorbereiding (bijv. locatie en zalen, overnachtingsmogelijkheden en catering) en de gehele organisatie van de docentenbijeenkomst. De Taalunie vervult in de logistieke voorbereiding geen rol, maar staat wel ter beschikking voor inhoudelijk en praktisch advies.

 

Voorwaarden

Een docentenbijeenkomst beoogt de volgende doelen: kennisdeling, professionalisering en netwerkvorming. De werking van de bijeenkomst moet daarom ten dienste staan van die doelen en in het programma van de bijeenkomst worden opgenomen. Dit betekent dat:

  • Er tijdens de docentenbijeenkomst verschillende werkvormen gehanteerd moeten worden, zoals een panel, een lezing, een ronde tafel, een poster of een presentatie.
  • Er moet tijdens de bijeenkomst ruimte zijn om gezamenlijk na te denken over de eigen docentenvereniging, de neerlandistiek in de regio en over de didactiek van de Nederlandse taal- en letterkunde.
  • Er van deelnemers van wie de reis- en verblijfskosten worden vergoed een actieve bijdrage wordt verwacht, zoals bijvoorbeeld het deelnemen aan een panel, het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden of het deelnemen aan een ronde tafel. 

 

Procedure

Het docentenplatform of de organisator dient een inhoudelijk voorstel bij de Taalunie in, samen met een gespecificeerde begroting waarin aangegeven wordt voor welke uitgaveposten de financiering van de Taalunie gebruikt zal worden. Na beoordeling en goedkeuring van dat voorstel kent de Taalunie financiering toe aan het docentenplatform of de organisator van de bijeenkomst.
In overeenkomst met de uitgangspunten van Erasmus+ gaat de Taalunie in alle gevallen uit van cofinanciering of co-ondersteuning door andere instellingen (derden), op financiële of niet-financiële wijze.

De budgetten voor de neerlandistiek staan bijna overal onder druk. Ook de Taalunie heeft budgettaire beperkingen. Met dit gegeven in het achterhoofd streeft de organisator van de docentenbijeenkomst ernaar om met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen de bijeenkomst haalbaar en betaalbaar te houden. Hiervoor hebben we de volgende Handvatten en suggesties.

 

Eindafrekening en verslag

Na goedkeuring van de aanvraag zal de Taalunie in eerste instantie 75% van het totaalbedrag overmaken. Vóór 1 december ontvangt de Taalunie van de aanvrager een financieel verslag. De aanvrager bewaart alle financiële bewijsstukken gedurende 5 jaar zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren.
Daarnaast stuurt de aanvrager ook een inhoudelijk verslag en een evaluatie van de bijeenkomst op. Na goedkeuring van de verslagen wordt het restbedrag overgemaakt.

 

Hoe financiering aanvragen?

De aanvraag dient uiterlijk op 1 december 2022 in het bezit te zijn van de Taalunie. In februari of maart 2023 ontvangt u van ons schriftelijk bericht over uw aanvraag. Maak voor uw aanvraag gebruik van het aanvraagformulier hieronder.

 

Beoordeling

De Taalunie streeft ernaar om alle financieringsaanvragen die aan de criteria voldoen zoveel mogelijk te honoreren. Omdat de Taalunie te maken heeft met budgettaire beperkingen kan automatische toekenning niet worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag vindt dan een afweging plaats op basis van het geheel van de aanvragen in het licht van de beleidsdoelstellingen en de budgettaire kaders.

 

Coördinerende rol van de docentenplatforms

Iedere afdeling Nederlands die zelfstandig of samen met een of meer andere afdelingen een van de hierboven vermelde activiteiten wil organiseren en daarvoor een financiering bij de Taalunie wil aanvragen meldt zijn activiteit eerst aan bij het docentenplatform waaronder het land valt. Het docentenplatform kan activiteiten ook in samenwerking met afdelingen organiseren.

Het bestuur van het platform selecteert en coördineert de aanvragen in overleg met de betreffende afdelingen. Na goedkeuring door het docentenplatform kan de aanvraag bij de Taalunie worden ingediend.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org of neem contact op met Karlijn Waterman.

[bbp-topic-form]

Skip to content