Onderzoeksbeurzen

Wetenschappers aan instellingen buiten het Nederlandse taalgebied kunnen bij de Taalunie een onderzoeksbeurs aanvragen.

Doel en doelgroep

De Taalunie heeft onderzoeksbeurzen voor wetenschappers die aangesteld zijn aan universiteiten en hogescholen buiten Nederland en Vlaanderen. Het onderzoek van de aanvrager moet relevant zijn voor de neerlandistiek of het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal en kadert bij voorkeur in een dissertatie- of habilitatietraject.

 

De regeling voor onderzoeksbeurzen kent verschillende doelstellingen die elkaar onderling versterken, namelijk:

 • het stimuleren van de ontwikkeling van jonge wetenschappers;
 • het bevorderen van de kwaliteit van de neerlandistiek in het buitenland;
 • het bijdragen aan de personele en inhoudelijke verzelfstandiging van de buitenlandse neerlandistiek;
 • het bevorderen van accreditatie van een afdeling Nederlands door nationale overheden.

 

Meer informatie over andere onderzoeksbeurzen vindt u in dit overzicht.

Gebruik

De beurzen van de Taalunie zijn bedoeld voor een onderzoeksverblijf en/of de aankoop van onderzoeksmateriaal.

 

Voor een onderzoeksverblijf in Nederland, België of in een ander land verstrekken wij een beurs voor maximaal zes maanden (maximaal
€ 1.000 per maand inclusief eventuele reiskosten). Het verblijf is bedoeld om specifieke onderdelen van het onderzoek uit te voeren. De maximale hoogte van een beurs voor een verblijf buiten Nederland of België wordt per aanvraag vastgesteld.
Een beurs voor een verblijf wordt maximaal twee keer in het hele onderzoekstraject verstrekt. De tweede keer is de beurs uitsluitend bestemd voor de afronding van het onderzoek.

 

Een beurs voor de aankoop van onderzoeksmateriaal (bv. vakliteratuur) wordt maximaal één keer in het hele onderzoeksproject verstrekt met een maximum van € 1.000. Na afronding van het onderzoek moet u het aangekochte onderzoeksmateriaal schenken aan de bibliotheek van de instelling waartoe u behoort.

 

U kunt een beurs voor zowel een onderzoeksverblijf als -materiaal aanvragen. De Taalunie bepaalt per aanvraag de hoogte van de beurs.

Reiskosten

Voor de berekening van eventuele reiskosten hanteert de Taalunie de regeling van het Erasmus+ Teaching Mobility programma. Klik hier voor de tabel met afstanden en bedragen.

 

In dit programma is de reiskostenvergoeding voor de heen- en terugreis afhankelijk van de enkele reisafstand die u aflegt. Als reisafstand wordt de afstand van een enkele reis tussen uw woonplaats en de verblijfplaats voor het onderzoek genomen.
Op deze website kunt u met de afstandscalculator de reisafstand berekenen.

Beoordeling en criteria

Voor de beoordeling van de aanvragen voor een onderzoeksverblijf zijn de volgende documenten nodig:

 • curriculum vitae van de aanvrager;
 • publicatielijst van de aanvrager;
 • een Nederlandstalige motivatie van het verzoek;
 • een Nederlandstalig onderzoeksplan inclusief tijdstraject (met aanduiding in welk stadium het onderzoek zich bevindt);
 • een begroting;
 • een aanbevelingsbrief van de eigen universiteit (promotor/decaan);
 • een brief van de begeleider/promotor aan de gastuniversiteit (indien van toepassing).

 

Voor de beoordeling van een aanvraag voor onderzoeksmateriaal volstaan de eerste vier documenten, aangevuld met een volledige lijst (auteurs, titels en kostprijs per item) en een verduidelijking waarom dit materiaal relevant is voor het onderzoeksproject.

Criteria

 • De aanvrager is werkzaam aan een universiteit of hogeschool buiten het Nederlandse taalgebied.
 • De aanvraag bevat alle gevraagde documenten.
 • Het onderzoek van de aanvrager moet relevant zijn voor de neerlandistiek of het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal.
 • Onderzoeksprojecten die kaderen in een dissertatie- of habilitatietraject krijgen voorrang. Postdoconderzoekers komen echter ook in aanmerking voor een beurs.
 • Als de som van de aanvragen het budget overschrijdt, worden de aanvragen geprioriteerd op basis van het belang van het onderzoek voor het voortbestaan, de accreditatie, opvolging van een afdeling neerlandistiek.
 • De beurs is niet bedoeld voor de financiering van publicaties, reis- en verblijfkosten voor conferenties of nascholingen of als vervanging van of aanvulling op het inkomen van de aanvrager.

Aanvraag

De aanvraag en de hierboven opgesomde documenten moet u uiterlijk op 1 februari 2023 indienen. Maak hiervoor gebruik van het aanvraagformulier hieronder. De bijlagen kunt u mailen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

Verslag

In maart 2023 ontvangt u uitsluitsel over uw aanvraag. Indien de aanvraag is goedgekeurd, wordt als voorschot 75% van het beursbedrag betaald. Aan het einde van het onderzoek dient u een inhoudelijk en financieel verslag in, samen met de financiële bewijsstukken van uitgaven hoger dan € 150. Na goedkeuring van de verslagen maken wij het resterende bedrag over. De deadline voor het indienen van de verslagen wordt per aanvraag vastgelegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jo Sterckx (jsterckx@taalunie.org).

[bbp-topic-form]

Skip to content